PP KONFERENCIA: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020

2.12.2019

Žilina

120 €

144 € s DPH

Nezávazně objednat

Konference

Záměr a hlavní téma

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020

Cílová skupina

Program

PROGRAM + HARMONOGRAM:

 • 8:00 hod. – 9:00 hod.- Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 hod. – 9:10 hod.- Otvorenie konferencie
 • 9:10 hod. – 10:00 hod. – Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1.1.2020, porovnanie a sumár od 1.1.2019), Ing. Vladimír Ozimý
  • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
  • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)
  • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
  • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
  • Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
  • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
  • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 % Prenájom verzus ubytovacia služba
  • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
  • Zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
  • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
  • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
  • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
  • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
  • Ostatné zmeny v zákone o DPH od 1.1.2020
 • 10:00 hod. – 11:30 hod.- Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2019 a od 1.1.2020, Ing. Vladimír Ozimý
  • Zosumarizovanie zmien od 1.1.2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku – rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
  • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
  • Zmeny v oblasti výpožičky
  • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na dani z príjmov
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
  • Zmeny v registrácii daňovníkov
  • Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti pre FO
 • 11:30 hod. – 12:30 hod.- Obed
 • 12:30 hod. – 13:30 hod.- Zmeny v oblasti účtovania od 1.1.2020
 • Krátke informácie k e-kase a používanie od 1.1.2020 (odkladný účinok; zákon v rámci neuloženia pokút), Ing. Vladimír Ozimý
 • 13:30 hod. – 14:30 hod.- Aktuality v mzdovej oblasti v r. 2020, RNDr. Jana Motyčková
  • Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
  • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
  • Športové poukazy
  • Zmeny v platení poistného u dôchodcov
  • Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v SP
  • Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
  • Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
  • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
  • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
  • Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
 • 14:30 hod. – 14:45 hod.- Prestávka s občerstvením
 • 14:45 hod. – 15:30 hod.- Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020, JUDr. Patrik Benčík
  • Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
  • Daň určená podľa pomôcok
  • Modelové situácie daňových kontrol
  • Daňové žaloby a daňové judikáty
  • Daňové trestné činy
  • Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2020

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kategorie

Údaje o konferencii

Termín konání
Začátek prezence
1:00
Uzávěrka přihlášek
1.12.2019

Cena

Cena bez DPH
120 €
Cena s 20% DPH
144 € s DPH

Kontaktní údaje

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 414
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

PALACE HOTEL POLOM P. O. Hviezdoslava 22, 01001, Žilina, Slovensko

Zobrazit další konference

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "konference.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "PP KONFERENCIA: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 ", která se zobrazí na linku:
https://konference.edumenu.cz/d-407352/pp-konferencia-zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2020-konference-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce konference.edumenu.cz jsem našel PP KONFERENCIA: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 "https://konference.edumenu.cz/d-407352/pp-konferencia-zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2020-konference-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na konferenci Kontaktovat organizátora